ผลงานนักเรียนWelcome to Thailand ตอน   เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยเด็กชายนรภัทร   จันทร์สิงห์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(เด็กที่บกพร่องการเรียนรู้)    โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน