ผลงานนักเรียน เรื่อง โครงงานสุภาษิตไทย  ภาพโดยเด็กหญิงหทัยรัตน์  ลุงต๊ะ และเด็กหญิงณัฐริกา  มากเพ็งมี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน