กิจกรรมในรอบปี 2554   
 

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.2554 พระราชทานพรปีใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย ทรงปรารถนาเห็นคนไทยมีสุขด้วยการให้ความรัก ความเมตตาต่อกัน พร้อมร่วมมือร่วมคิดเพื่อประเทศชาติ

  บรรยากาศแห่งความสุขในวันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ได้ส่งมอบความสุขซึ่งกันและกัน
ชมความสนุกสนาน  ชื่นมื่นในห้องเรียน และคณะครู  ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปี2554
 คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ... เถลิงศกลุล่วงแล้ว.....................มนแผ้วประสิทธิ์ใส
แม้หวังประสงค์ใด....................ประลุสุขสโมสร
ขอให้ประสบสุข.....................นิรทุกข์สถาพร
เงินทองมิคลายคลอน...............พละเปี่ยมมโนกูล
นักวิ่ง ณ ทั่วทิศ........................บมิติดอมิตรสูญ
เกียรติก้องนภาพูน....................ระอุอุ่นเกษมสราญ
แม้หวังบดีแพร้ว ......................ธนแก้วศฤงคาร
จงพบประสบพาน...................นรนั้นนิรันดร์เทอญ
จาก...ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
ครูพี่เลี้ยงขอมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา  ขนาดกลาง  ประจำปี 2553  ในวันจันทร์ที่  17  มกราคม  2554  คณะผู้ประเมินนำโดยท่านรองผู้อำนวยการ บุญส่ง  กิ่งก้ำ สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะ
เทศบาลตำบลช้างเผือก มอบของขวัญวันเด็กให้แก่นักเรียนทุกคนทั่วหน้า  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และมีผู้อุปการะคุณหลายท่าน   ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  ร้านค้าและหลายหน่วยงาน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม   ณ  ที่นี้ โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้โปรดสนับสนุนให้เด็กๆได้มีความสุข  
รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ   วันเด็กแห่งชาติ 2554  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เด็กๆได้รับความสนุกสนาน  ทั้งอิ่ม มีความสุขทั่วกัน  แล้วอย่าลืมเป็นเด็กดีนะคะ
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ สาขาการศึกษาพิเศษ  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    คุณครูลำดวน ศรีพรหมมาศ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2554  ดีใจด้วยคนนะ
งานส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และสารเสพติดโดยแกนนำนักศึกษา  ได้มาเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  มุ่งเน้นให้น้องๆมีทักษะชีวิตสามารถป้องกันตนเองให้พ้นภัยจาก  โรคเอดส์และสารเสพติด เมื่อวันที่  21  มกราคม  2554
รางวัลแห่งความดี  มาสู่...โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   เมื่อวันครู 16 มกราคม  2554   ดังนี้
            1. โรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี2553
            2. ห้องสมุดดีเด่น  ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
            3. ครูและบุคลากรดีเด่น
                * นายบุญยืน    อนนทสมิง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                * นายสุพจน์     สุรีย์ติ๊บ      สาขาวิทยาศาสตร์
                * นางสุลีกาญ    ธิแจ้          สาขาการศึกษาพิเศษ
                * นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ สาขาดนตรี-นาฎศิลป์
                * น.ส.รติวัลย์    ทองกูล     สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
             4. นางยุคลธร  จิตติวงค์  สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับเหรียญเงิน  
ยินดีต้อนรับครูใหม่   คุณครูปรฤดี  วุฒิสารวัฒนา (ครูปุ๋ม) จากโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 
สพป.พะเยา เขต
2 มาช่วยราชการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2554
ขอต้อนรับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต1  ที่มาศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและแหล่งเรียนรู้ ICT  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เมื่อวันที่  20  มกราคม  2554
       
  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา  ขนาดกลาง  ประจำปี 2553  ในวันจันทร์ที่  17  มกราคม  2554  คณะผู้ประเมินนำโดยท่านรองผู้อำนวยการ บุญส่ง  กิ่งก้ำ สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะ
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ที่ชนะเลิศระดับดีเยี่ยม   ในการประกวดห้องสมุดดีเด่น ระดับขนาดกลางประจำปี 2553 ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2553 
ด.ญ.ลัดดา  กรัชกายภาค  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกิจกรรม 1 ปี 8 เดือน หลินปิงชวนเพื่อนเป็นเด็กดี  ณ  สวนสัตว์เชียงใหม่  เมื่อวันที่  27  มกราคม  2554  ขอให้หลินปิงเป็นเด็กดีเหมือนกันนะ
รางวัลและเครื่องบินจำลองฝีมือเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เพราะได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททิ้งเสบียงตรงจุด  รางวัลชนะเลิศประเภทบินสร้างสรรค์สวยงามบินได้  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภทบินสร้างสรรค์สวยงามบินได้  ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ภาคเหนือ  โครงการหนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย    ผู้ควบคุมทีม  นายนภดล   สุขดี  และนายอรรถพันธ์   สิทธิ      
คุณครูจุฑารัตน์   ปัญญา โรงเรียนบ้านป่าข่อยใต้  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่พิการสายตา   ขอบคุณน้ำใจไมตรีที่มอบให้นักเรียน     ขอบุญกุศลนี้ส่งเสริมให้คุณครูจุฑารัตน์  ปัญญา
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไปค่ะ
คุณครูรติวัลย์   ทองกูลนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าร่วมกิจกรรมของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา  ล้านนา  เชียงใหม่   มีการสาธิตและการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนากับพ่อครู แม่ครูเช่น สาธิตการตัดตุง ตัดช่อ เครื่องสักการะ ทำโคมกระบอก การจักสานสัตว์ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน

- การละเล่นพื้นบ้านล้านนามอบความรู้และความสนุกสนานแก่เด็ก และเยาวชน เช่น บ่ะข่างโหว้ คอรป์เตอร์ไม้ไผ่ การละเล่นไม้โก๋งเก๋ง - กาดหมั้ว ของกิ๋นบ้านเฮา- พร้อมด้วยซุ้มการศึกษาทางเลือก(โฮมสคูล),โรงเรียนทางเลือก   ฯลฯ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ไปร่วมกิจกรรมกับวัดช่างเคี่ยนและเทศบาลตำบล        ช้างเผือกดับไฟป่า  ในโครงการ"ดอยสุเทพปลอดไฟ  ทุกคนร่วมใจรักษาป่า  เมื่อวันที่ 28      มกราคม 2554
กิจกรรมคิดส์แคมป์  ครั้งที่2  จัดให้เด็กอนุบาล  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้สนุกสนานและได้รับความรู้ก่อนปิดภาคเรียน  มีฐานหนูน้อยนักประดิษฐ์   วิทยาศาสตร์น่ารู้  จิตรกรน้อย  กระดาษแปลงกาย  ขนมไทยใบตอง  คุณครูอริยาพร  มาป้องและทีมคณะครูจัดกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายลักษพล  ศรีสวัสดิ์  นักเรียนพิการทางสายตา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ในการอ่านออกเสียง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย  ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"  ครูเนื้อน้อง  ศรีบาล ผู้ฝึกสอน  เด็กช่างเคี่ยนเก่งจัง
เลือกตั้งสภานักเรียน   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานในรั้วช่างเคี่ยน   ทีมพรรครวมใจพัฒนาและทีมพรรคช่างเคี่ยนคุณธรรม  กำลังรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อให้นักเรียนทุกคนมาเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษา 2554  รักใครชอบใครก็เลือกเอาเองนะจ๊ะพี่ๆไม่มีของแจกแถมค่ะ
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  แจกรางวัลให้นักเรียนคนเก่งสามารถตอบปัญหาความรู้ต่างๆของห้องสมุด 3ได้ถูกต้อง  ยังมีรางวัลอีกมากมายสำหรับคนเก่งนะคะ รอลุ้นรอบหน้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด  ณ  ศูนย์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและทะเลไทย    ลงเรือชมอุทยานใต้ทะเล  เกาะขาม  เล่นน้ำทะเลที่พัทยา  ฯลฯ  ได้รับความรู้และความสนุกสนานประทับใจไปอีกนาน  ชมภาพกิจกรรม
  วันอำลาสถาบันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2554  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา  แวะเวียนมาเยี่ยมโรงเรียนบ้างนะคะ  คิดถึงทุกคนจ้า
คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ร่วมสังสรรค์ปิดภาคเรียนและส่งตัวนักศึกษาฯกลับสถาบันหลังจากฝึกประสบการณ์มาด้วยความอดทน  1 ปี ขอให้ไปเป็นครูที่ดีและสอบบรรจุได้เร็วๆนะคะ  โชคดีทุกคนจ้า
ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2554  ณ  บ้านสวนเรือนฝันรีสอร์ท  อำเภอแม่ริม  เชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับครูชำนาญการพิเศษป้ายแดง  3  ท่าน  ได้แก่คุณครูวรพันธ์ ใจหลัก คุณครูสุพจน์      สุรีติ๊บ    และคุณครูวนิดา   ชัยมูล   ยินดีกับคุณครูทุกท่านค่ะ
บัณฑิตใหม่ป้ายแดง   ท่านผู้อำนวยการและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูวิทยา  บุญยะมหา หรือ ครูโอ๊ตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ในปีนี้
ท่านผู้อำนวยการนำคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ไปร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับเทศบาลตำบลช้างเผือก  ณ   วัดเจ็ดยอด    เชียงใหม่
คณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมกันรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่านผู้อำนวยการนำคณะครู   รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนช่างเคี่ยน   คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียน  ได้รับบุญกันทั่วหน้า   สาธุ
ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  แสดงความยินดีกับครูโอ๊ต วิทยา  บุญยะมหา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ไปศึกษาดูงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ  โรงเรียนวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงการศึกษาต่อไป
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทุกสถาบัน จำนวน 19 คนและครูพี่เลี้ยง  เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2554
คุณบุญธรรม ศรีคำมูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุเคราะห์รถน้ำและเป็นกำลังใจในการทำความสะอาดบริเวณสถานที่  ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   คณะครู นักเรียน พนักงานบริการร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดเพื่อโรงเรียนของเราน่าอยู่  ต้อนรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15  พฤษภาคม 2554 เพื่อชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  และข้อปฏิบัติในการซื้อเสื้อผ้า  อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
พระปลัดพอใจ ฉันทะโก  เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน  เมตตาอุทิศถวายแท้งค์น้ำเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในค่ายลูกเสือช่างเคี่ยน  รองผู้อำนวยการ อาทิตย์    เรืองวุฒิ  สพป.เชียงใหม่  เขต1 เป็นผู้รับมอบ
ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   มาเยี่ยมคุณครูอำไพ  ศรีสุคนธ์  ครูชำนาญการพิเศษ บุคลากรในสังกัด  ที่เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ขอให้สุขภาพแข็งแรงและหายไวไวนะคะ  น้องๆและนักเรียนคิดถึงจ้า
ท่านอภิชาติ  รัตนยรรยงค์  รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต1และคณะทีมงานจากUNICEF มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กพิการที่ด้อยโอกาส   เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2554  คณะครูและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่าน
บริษัทอัครพร็อพเพอร์ตี้จำกัด  ร่วมกับโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการไอคอนเวิร์ดช็อป  ให้แก่คณะครูและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  การแก้ไขข้อมูลที่ถูกลบทิ้งให้กลับมาใช้ได้ เบื้องต้น  การลงโปรแกรมด้วยตนเอง   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  2554
Lee University สหรัฐอเมริกา นำทีมโดย อ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี องค์การคริสตจักรปลูกจิต พร้อม Pro.Dr.Pamela Coker Browning Department Chair, Early Chilhood, Elementary, and Special Education (Professor of Education) นำนักศึกษาจำนวน 20 คน มาจัดกิจกรรม English Camp ให้แก่นักเรียนชั้นม.1-3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ประสานงานโดย ดร.กาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ
พิธีทำบุญครบรอบ 73 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน   วัดช่างเคี่ยน  เทศบาลตำบลช้างเผือก คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จทุกด้าน  ตลอดจนร้านค้า ร้านอาหารได้บริจาคอาหารให้ได้รับประทานกันจนอิ่มกายอิ่มใจ
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับตำบล  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกสาระวิชา  ทุกชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ตามโครงการOne class One computer ของโรงเรียน    และเพื่อสนองนโยบายของ สพฐ. โครงการ Education Network ด้วย
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนขอต้อนรับ   ท่านรองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2   ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 จำนวน 140  คน ทุกท่าน  ที่มาศึกษาดูงาน  การประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2554
ท่านผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียนทุกคน  ร่วมชื่นชมยินดีกับทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  หนูน้อยจ้าวเวหา  ทีวีไทย-สพฐ. ประจำปี2554 เมื่อวันที่ 4-5  มิถุนายน  2554  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ประเภทวิศวกรน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต บูชาคุณครู   มีการประกวดพานไหว้ครูทุกระดับชั้น
       
วันที่ 29 มิถุนายน 2554

คณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มาจัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ในหัวข้อการประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 23-24  พฤษภาคม  2554 โดยมีคณะครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนในการจัดทำร่วมกัน

กิจกรรมบูรณาการวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้นักเรียนได้รับความรู้  ความเป็นคนไทย  สิทธิของคนไทยต้องไปเลือกตั้ง หลังจากได้รับความรู้ในห้องเรียนแล้ว   จึงออกไปการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง   ชุมชนช่างเคี่ยนจะมีผู้ไปใช้สิทธิน่าจะเต็มร้อย
พี่ๆนักศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มาสอนและให้ความรู้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จำนวน 45 คน ฝึกทำข่าวและหนังสือพิมพ์เสมือนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 4กรกฎาคม  2554   ขอบคุณพี่ๆที่นำสิ่งดีดีมาสู่น้องๆนะคะ

            
       
          เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2554 สัปดาห์นี้พี่ๆนักศึกษาฝึกน้องๆให้พาดหัวข่าวทำหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ฝึกสัมภาษณ์บุคคลเพื่อทำข่าว  วันที่ 29 กรกฎาคม  2554  น้องๆฝึกสรุปและเขียนข่าวเพื่อลงหนังสือพิมพ์ วันที่  9 สิงหาคม  2554  จบข่าว  รับขนมจากพี่ๆนักข่าว  สัปดาห์หน้าจะพบหนังสือพิมพ์เสมือนฝีมือน้องๆนะครับ

ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถม ขนาดกลาง    จากท่านผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต1
อาจารย์นารีย์  หมื่นแจ่ม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เป็นตัวแทนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน     รับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนที่มีผลคะแนนสอบ LAS , NT , O-NET อยู่ใน 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้รับ   6 รางวัล คือ
1. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.2
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3
3. วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2
4. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2
5. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.3
6. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวนิดา  ชัยมูล  ที่ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
ห้องสมุด 3 ดี แจกรางวัลไม่อั้น    ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของห้องสมุดในรอบเดือนมิถุนายนโดยรองผู้อำนวยการ นารีย์ หมื่นแจ่ม
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี  เนื่องด้วยวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ       เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเป็นประธานพิธี  ในกิจกรรมนี้ได้มีพิธีรับลูกเสือใหม่และมอบเกียรติบัตรให้ผู้กำกับและลูกเสือดีเด่นที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้แก่ ผู้กำกับลูกเสือกรรณิกา  อินทวงค์   ผู้กำกับลูกเสือลำดวน ศรีพรหมมาศ  ผู้กำกับลูกเสือณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์  และผู้กำกับลูกเสือวิทยา  บุญยมหา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2554
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงน้องนุช  พัฒนาชาตินิยมและเด็กหญิงญาดา  แก้วเทพ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2554  ณ โรงเรียนจักรคำคณากร  จังหวัดลำพูน  ปรบมือดังๆให้กับคนเก่งของเรา
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกล่าวต้อนรับ  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  จำนวน 25 ท่านมาศึกษาดูงานห้องสมุด 3 ดีในระดับดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2553  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554  ชมภาพกิจกรรมการประเมิน
เทศบาลตำบลช้างเผือกร่วมกับโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมประจำปี 2554  มีนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)   จำนวน 153 คน เข้าร่วมโครงการ  เมื่อวันที่ 19   กรกฎาคม  2554 ช่วงชั้นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม  2554 
คณะครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  ในวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  2554  ณ  วัดประทานพรและวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จัดกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน  เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2554 มีหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น การแข่งขันเปิดพจนานุกรม   ตอบปัญหาสารานุกรม การอ่านออกเสียง  การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  มีนักเรียนเข้าแข่งขันมากมายได้แสดงความรู้ความสามารถทุกด้าน  เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554
เทศบาลตำบลช้างเผือกร่วมกับโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมประจำปี 2554  มีนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)   จำนวน 153 คน เข้าร่วมโครงการ  เมื่อวันที่ 19   กรกฎาคม  2554 ช่วงชั้นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม  2554  ช่วงชั้นที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
Big cleaning Day  เริ่มแล้วที่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  กิจกรรมส้วมสุขสันต์   ส้วมสะอาดปราศจากเชื้อโรค  นักเรียนและคุณครูร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดส้วมเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา
ยินดีต้อนรับคณะรองผอ.สพป.จันทรบุรี เขต1  ศึกษานิเทศก์  และผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำโรงเรียนดีประจำตำบล  ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2554
มุทิตาจิตแด่...  คุณครูเมทิกา   วงศ์อัญญา  ครูนาฎศิลป์มืออาชีพคนเก่ง  จะไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5  ใครใครก็รักครูอ้ออย่าลืมช่างเคี่ยนนะคะ
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน วันแห่งความภาคภูมิใจเราชาวช่างเคี่ยนทุกคน  ขบวนแห่เกียรติยศจากอนุเสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัยจนถึงโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ  ชุมชน ร้านค้า  เครือข่ายโรงเรียน  ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ชมภาพกิจกรรมอันยิ่งใหญ่
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมเดินเทิดพระเกียรติกับโรงเรียนสังกัดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายพระพร  มหาราชินี  สดุดีพระแม่เจ้าของชาวไทย  12 สิงหามหาราชินี  เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2554  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีผู้มาร่วมงาน 1500 คน
  พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน วันแห่งความภาคภูมิใจเราชาวช่างเคี่ยนทุกคน  ขบวนแห่เกียรติยศจากอนุเสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัยจนถึงโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ  ชุมชน ร้านค้า  เครือข่ายโรงเรียน  ร่วมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ชมภาพกิจกรรมอันยิ่งใหญ่
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทานรางวัลชนะเลิศ   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้   ได้แก่ทีมปักเป้าจ้าวเวหา   และทีมช่างเคี่ยนวิหค     นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม  2554 นักเรียนของเราเก่งอีกแล้ว จากผู้แข่งขันทั้งหมด 110 ทีม   ณ  พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904  จัดโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  สนับสนุนโดยกรุงเทพมหานคร  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทานรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแข่งขันร้องเพลง Doraemon Singing & Dancing Contest 2011 โครงการ Doraemon  goes to School   เมื่อวันอาทิตย์ที่  31  กรกฎาคม  2554  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  แจ้งวัฒนะ  ท่านผู้อำนวยการและคณะครูแสดงความยินดีกับคุณครูสุภาวดี  เรืองคณะ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก  ร่วมถวายพระพรมหาราชินีสดุดีพระแม่เจ้าของชาวไทย  12  สิงหามหาราชินี  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม 2554  นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกได้มอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น  จำนวน  5  ท่าน ดังนี้
       1. คุณแม่เทียมตา       ธีรลักสน์
        2. คุณแม่สมหมาย     เชื่อฟัง
        3. คุณแม่บัวจันทร์   เตียมงาม
        4. คุณแม่ขันคำ     จางคะพิเชียร
        5. คุณแม่จันทร์ทิพย์   บุญตาหว้า
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว  หินศรีสุวรรณ   นำทีมนักข่าวน้อยของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  อวยพรครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์   ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2554
ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   ยินดีต้อนรับคณะครูและผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ที่มาศึกษาดูงานเมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2554
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูศรีไพร  จันทร์เขียว     ข้าราชการครูในสังกัด   เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยะฐานะสูงขึ้นเป็น   ครูเชี่ยวชาญ  สาขาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม  น้องๆร่วมแสดงความยินดีทั่วหน้าที่มีพี่สาวคนสวยเก่งมาก
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประดิษฐ์เครื่องบินเล็กและการสร้างชุดวิทยุบังคับ  ณ  สนามโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   เมื่อวันที่  13-14  สิงหาคม  2554  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 120 คน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์   พี่ๆนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 60 คน  มาจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ในเรื่องต่างๆ  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2554 ได้รับความสนใจจากน้องๆโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนอย่างมาก   ทั้งสนุกและได้ความรู้
น้องๆนักศึกษาจากโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ (L.C.C)    จำนวน 10 คน มาช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในเวลาเลิกเรียนทุกวันอังคารเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ขอให้พี่ๆน่ารักตลอดไปนะคะ
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับตำบล  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทุกสาระวิชา  ทุกชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ตามโครงการOne class One computer ของโรงเรียน    และเพื่อสนองนโยบายของ สพฐ. โครงการ Education Network ด้วย
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"เยาวชนยุคใหม่ต้องห่างไกลจากยาเสพติด  กิจกรรมอาทิ  เช่น ประกวดเรียงความ  คำขวัญ  วาดภาพระบายสี  การแสดง  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 
คณะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มาจัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ในหัวข้อการประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม   2554 โดยมีคณะครู   จัดทำสื่อเทคโนโลยี  วันที่ 30  กรกฎาคม  2554  จัดทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4  วันที่ 31  สิงหาคม 2554 วิเคราะห์เครื่องมือในการทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
พี่ๆจากค่ายอาสาพัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน  50  คน มาจัดค่ายบูรณาการความรู้และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  มอบทั้งความสนุกและความรู้ให้น้องๆ  ชั้นป.1-3  พี่ๆน่ารักมาก
นักกีฬาคนเก่งของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง  โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   คุณครูณรงค์ฤทธิ์  อ่อนจันทร์ผู้ฝึกซ้อม
พี่ๆนักศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มาสอนและให้ความรู้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จำนวน 45 คน ฝึกทำข่าวและหนังสือพิมพ์เสมือนในโรงเรียน เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2554 สัปดาห์นี้พี่ๆนักศึกษาฝึกน้องๆให้พาดหัวข่าวทำหนังสือพิมพ์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ฝึกสัมภาษณ์บุคคลเพื่อทำข่าว  วันที่ 29 กรกฎาคม  2554  น้องๆฝึกสรุปและเขียนข่าวเพื่อลงหนังสือพิมพ์ วันที่  9 สิงหาคม  2554  จบข่าว  รับขนมจากพี่ๆนักข่าว  สัปดาห์หน้าจะพบหนังสือพิมพ์เสมือนฝีมือน้องๆนะครับ   วันที่ 31  สิงหาคม  2554  ชื่นชมกับนักข่าวน้อยเต็มตัว สำเร็จแล้ว
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จัดกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม  สำหรับนักเรียนอนุบาลเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมนำความรู้ไปสู่ครอบครัว  หลวงพ่อพระอธิการพอใจ  ฉันทะโก  เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน กรุณาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนตัวน้อยๆ   เมื่อวันที่  6  กันยายน  2554  ณ  วัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนยินดีต้อนรับ   ผู้บริหาร  คณะครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าข่อยใต้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์  เมื่อวันที่ 8  กันยายน  2554  มาศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย     เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี      กิจกรรมอื่นๆอาทิเช่น  ประกวดวาดภาพ  ประกวดคำขวัญภายใต้โครงการฟันสวยยิ้มใสของงานส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก  เมื่อวันที่ 8  กันยายน  2554  คุณครูวรพันธ์   ใจหลักและ  คุณครูวนิดา   ชัยมูล  ผู้นำโครงการ  ได้นักเรียนยิ้มฟันสวยหลายคนปรบมือให้หน่อยค่ะ
พิธีมอบแปรงฟันและยาสีฟัน"โครงการฟันสวย ยิ้มใส" ของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือกร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  และการบรรยายความรู้เรื่อง"ฟันสวย ยิ้มใส"  จากคุณหมอสุภาวิณี  ปฏิยุทธพิริยการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2554   ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสและเห็นความสำคัญกับเด็กยุคใหม่ ที่ต้องใส่ใจสุขภาพฟันและร่างกายแข็งแรง  
สองนักเรียนเก่ง เด็กหญิงวันวิสาข์  ชมศิลป์  และเด็กชายศุภชัย   ขันแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยและเงินรางวัล  ในการตอบปัญหาธรรมะ  ของชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี  สโมรสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2554
คณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีในดวงใจ  ได้แก่    คุณครูสุพจน์  สุรีติ๊บ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีในดวงใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คุณครูอริยาพร   มาป้อง  ครูดีในดวงใจระดับปฐมวัย  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ครั้งที่ 9  พ.ศ.2555
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านสื่อศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   ร่วมกับโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานตามโครงการวิจัย สื่อโทรทัศน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่  เมื่อวันที่  25 กันยายน  2554    ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
ตักบาตรวันศุกร์  ตามโครงการตามรอยวิถีพุทธ   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ  ได้ร่วมตักบาตรวันศุกร์กับคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  เมื่อวันศุกร์ที่  30  กันยายน  2554  อิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้า 
 ศึกษาดูงาน  คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช  จำนวน  5  ท่าน  มาศึกษาดูงานความสำเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม  ณ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ซึ่งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนทุกประเภทเรียนรู้อย่างมีความสุข  เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2554
แห่ต้นเงิน เนื่องในงานทำบุญทอดกฐินประจำปี 2554  ณ  วัดช่างเคี่ยน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญ  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2554
คุณศรีนิล  ปัญญา  ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านและเป็นผู้มีอุปการะคุณ แก่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษา   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2554   คณะครูและนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณท่านมา  ณ โอกาสนี้
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่   คณะครูและนักเรียนช่วยกันจัดแยกสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรวันศุกร์  เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่  ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  นำไปบริจาคผ่านเทศบาลตำบลช้างเผือก  และส.ส.เชียงใหม่ทัศนีย์  บูรณูปกรณ์   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2554
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๔ – ๒๔๕๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  คณะกรรมการได้แก่ นายสมพร  เจนชัด    รองผู้อำนวยการ สพป. เชียงใหม่ เขต๒  นายสมบูรณ์  เดชยิ่ง    ผอ. โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก   นายศักดิ์ชาย  อนันตพานิช   ศน. สพป. เชียงใหม่ เขต ๑    
โอลิมปิกหุ่นยนต์  World Robot Olympiad มอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กหญิงญาดา  แก้วเทพ  เด็กหญิงแอน  ลุงเฮือน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   ที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์สนามชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 1-3  กันยายน  2554  ณ  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  จ.ปทุมธานี  ตัวเล็กเก่งจัง....
จังหวัดเชียงใหม่   มอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นเด็กตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ผู้ประพฤติตน  มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ  ในโครงการเด็กเชียงใหม่รักดี  840 ความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ  5  ธันวาคม  2554 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  จำนวน  4  คน  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2554  ขอให้รักษาความดีนี้ไว้นานนานนะคะ 
บริจาคทุนการศึกษา  ผศ.ดร.กมลนัฎฐ์   พลวัน  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พาคุณแม่บุญส่ง  พลวันมามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี  ยากจน  จำนวน  3 ทุน  เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2554  ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้ง
มุทิตาจิตคุณครู   นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูภัทราวดี  เจริญพร  คุณครูศิริทิตย์  สมสอาด  ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากมหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่  ย้ายสถานที่ฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไป  นักเรียนคิดถึงคุณครูทุกท่านก็คิดถึงค่ะ  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะที่สูงขึ้น 3 ท่าน  ได้แก่  คุณครูศรีไพร   จันทร์เขียว ครูเชี่ยวชาญ  สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      คุณครูพรพรรณ  วงศ์เชษฐา  ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือสำรอง  คุณครูถนัด  ทองคำ  ครูชำนาญการพิเศษ สาขาการศึกษาพิเศษ  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ      โรงแรมแกรนด์วิว   เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2554  ยินดีด้วยอย่างยิ่งค่ะ
  กิจกรรมการเรียนรู้ประเพณียี่เป็ง  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา  นักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้เรียนรู้ในการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติได้สวยงาม  ประวัติความเป็นมา และสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนช่างเคี่ยนได้   พร้อมนี้ได้ช่วยกันตกแต่งรถกระทงใหญ่ร่วมเข้าร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก  สำหรับรถยนต์แห่ขบวนได้รับการอุปถัมภ์อนุเคราะห์รถยนต์จากอู่ครองเซอร์วิส   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ห้องสมุดมีชีวิต  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ  จำนวน 2 ทุนและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบปัญหาสารานุกรมได้ถูกต้องอีกหลายรางวัล  คุณครูไก่แจ้งว่ายังมีรางวัลอีกเยอะแยะค่ะ 
เด็กชายเชาวลิต   นราพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากพันเอกหญิงทิพย์พัฒนา   เอมะสุวรรณ  ที่ให้ทุนการศึกษาเสื้อผ้าและแจกขนมเพื่อนๆทั้งห้องป.5  เนื่องในวันเกิดของเด็กชายเชาวลิต ฯ   เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2554
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน   จัดประชุมชี้แจงนโยบายและรับผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  เมื่อวันอาทิตย์ที่  13  พฤศจิกายน  2554
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายชุมพล    รัตน์เลิศลบ  และรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต 1 นายโสภณ  โปธินันนท์ ที่กรุณาให้เกียรติมาเปิดค่ายวิชาการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ระดับชั้น ป.3 , ป.6 และม.3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2554  ซึ่งจะดำเนินการเตรียมพร้อมทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 28  มกราคม  2555
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเป็นประธานพิธี  ในกิจกรรมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้กำกับและลูกเสือดีเด่นที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2554
คุณครูศรีไพร   จันทร์เขียว  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทให้โรงเรียนเพื่อไว้ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน  ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วย
ชุมชนชาวช่างเคี่ยน   ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมกันจัดผ้าป่ามหาการกุศุลเพื่อการศึกษาของลูกหลาน ทอดถวาย  ณ  วัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2554
ร้านอาหารบุษกร   ที่อยู่เลขที่ 82/6  หมู่ 6 ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  เชียงใหม่  กรุณามอบเปียโนของร้านให้แก่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นสื่อการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป  โรงเรียนขอขอบพระคุณแก่ผู้มีจิตเมตตามา  ณ  โอกาสนี้
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ร่วมแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หนูน้อยจ้าวเวหาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2554  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้   เมื่อวันที่ 15-18  ธันวาคม  2554  ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   จังหวัดพะเยา
กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 ของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมตามหลักสูตร  ณ  ค่ายตากสิน  กองพันสัตว์ต่าง 
 กรมการสัตว์ทหารบก  เมื่อวันที่ 8-9  ธันวาคม  2554 ค่ายนี้โหด มัน ฮาคิดถึงจ่าช้างครับพวกเราชมภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และคณะครู ไปร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ๕ ธันวามหามงคล  ๗ รอบพระชนมพรรษา   น้อมวันทาองค์ภูมิพล  ณ  เทศบาลตำบลช้างเผือก   อ.เมือง  เชียงใหม่ เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2554
ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู  บุคลากรโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนร่วมงานบรรพชาสามเณร  จำนวน 9 รูปที่บวชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ  วัดช่างเคี่ยน  เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  2554
   
   
   
   
   
   

 

กลับหน้าหลัก